Aktualności    |   Rozkład dnia   |   Kontakt  |

Aktualności


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

 

Więcej…
 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

KissZamierzenia dydaktyczno – wychowawcze naKiss

miesiąc kwiecień


Więcej…
 
informacja dotycząca rekrutacji

REKRUTACJA  ELEKTRONICZNA

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 KROK PO KROKU

 

 

Więcej…
 
REKRUTACJA DZIECI

KissKissKissKissKissKissKiss

 

REKRUTACJA DZIECI

do oddziałów przedszkolnych w miejskich przedszkolach oraz oddziałów „zerowych” w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że rekrutacja dzieci 3-6-letnich do miejskich przedszkoli będzie przeprowadzana za pomocą systemem naboru elektronicznego:

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach ul. Norblina 17                        tel. 81 458 63 60

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Puławach ul. Legionu Puławskiego 6       tel. 81 458 63 70

Miejskie Przedszkole Nr 5 w Puławach ul. Słowackiego 5a                  tel. 81 458 63 80

Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach ul. Norwida 30                        tel. 81 458 63 90

Miejskie Przedszkole Nr 8 w Puławach ul. Norwida 4                          tel. 81 458 64 00

Miejskie Przedszkole Nr 10

im. Marii Kownackiej w Puławach ul. Karpińskiego 8                   tel. 81 458 64 10

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Puławach ul. Skłodowskiej-Curie 7b        tel. 81 458 64 20

Miejskie Przedszkole Nr 14

im. Czesława Janczarskiego w Puławach ul. Kołłątaja 17                      tel. 81 458 64 30

Miejskie Przedszkole Nr 15 w Puławach ul. Leśna 14                           tel. 81 458 64 40

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach ul. Krańcowa 9                       tel. 81 458 64 50

Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32a                      tel. 81 458 64 60

Publiczne Przedszkole Integracyjne

im. Kubusia Puchatka w Puławach ul. Czartoryskich 21                 tel. 81 458 64 70

 

W roku szkolnym 2017/2018 planuje się funkcjonowanie oddziałów „zerowych” dla dzieci
6-letnich w następujących miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych:

 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach ul. Norblina 17                        tel. 81 458 63 60

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Puławach ul. Legionu Puławskiego 6       tel. 81 458 63 70

Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach ul. Norwida 30                        tel. 81 458 63 90

Miejskie Przedszkole Nr 10

im. Marii Kownackiej w Puławach ul. Karpińskiego 8                   tel. 81 458 64 10

Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32a                      tel. 81 458 64 60

Publiczne Przedszkole Integracyjne

im. Kubusia Puchatka w Puławach ul. Czartoryskich 21                 tel. 81 458 64 70

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kaniowczyków 1                  tel. 81 458 64 81

Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Aleja Mała 10                      tel. 81 458 65 00

Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Jaworowa 5                         tel. 81 458 65 21

Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Zabłockiego 8                      tel. 81 458 65 55

Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Niemcewicza 4                     tel. 81 458 65 65

Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. 6 Sierpnia 30                        tel. 81 458 65 80

Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Legionu Puławskiego 8         tel. 81 458 66 00

 

Dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2011) rekrutowane będą do oddziałów przedszkolnych „zerówek” w szkołach podstawowych w sposób tradycyjny – papierowo.

Zasady ogólne:

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2011) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do miejskich przedszkoli biorą udział  dzieci 3-4-5-6letnie (urodzone w latach 2014-2011), zamieszkałe w Puławach. Rodzice dziecka urodzonego w 2015r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Puławami mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka  do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane
po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

ETAPY NABORU:

 1. 1. Składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu edukacji w danym przedszkolu.

Rodzice dzieci urodzonych w latach 2011-2014, które obecnie uczęszczają do przedszkoli składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację).

 1. 2. Składanie WNIOSKÓW - rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców dziecka. Rodzice składają wnioski do trzech wybranych przedszkoli ze wskazaniem kolejności najbardziej i najmniej preferowanych placówek.

Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 • Rodzice, którzy korzystają z komputera i Internetu:

- wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

- drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

 • Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

- pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

- wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,

- informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub wyznaczona przez niego osoba.

 1. 3. Rozpatrywanie wniosków

Wnioski rozpatruje powołana przez dyrektora przedszkola komisja rekrutacyjna. Komisja nie bierze pod uwagę kolejności składanych wniosków.

W pierwszym etapie rekrutacji przyjmowane są dzieci, które spełniają przynajmniej jedno kryterium ustawowe wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. 2017 r. poz. 59):

 1. wielodzietność rodziny kandydata; (wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (samotne wychowywanie dziecka - oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ustalonych kryteriów są:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego Rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą;

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Drugi etap rekrutacji występuje w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Na drugim etapie brane są pod uwagę następujące kryteria, określone przez organ prowadzący:

 

L.p.

Kryterium lokalne

Wartość kryterium w punktach (stare/nowe)

1.

Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu - 8 godzin dziennie

2

2.

Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu

– powyżej 8 godzin dziennie

5

3.

Obydwoje rodzice/prawni opiekunowie pracują/studiują

w systemie stacjonarnym

6

4.

Aktualne uczęszczanie rodzeństwa kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału żłobkowego

3

5.

Kandydat w czasie postępowania rekrutacyjnego uczęszcza do publicznego oddziału żłobkowego

2

6.

Kandydat w czasie postępowania rekrutacyjnego uczęszcza do publicznego oddziału żłobkowego w przedszkolu w którym prowadzona jest rekrutacja

4

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:

20

 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ustalonych kryteriów jest oświadczenie stanowiące załącznik do Uchwały Nr XXXV/326/17 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2017r.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Rodzice zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego,
w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

Po potwierdzeniu przez rodziców woli uczęszczania dziecka do danego przedszkola komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. 4. Rekrutacja uzupełniająca.

Jeżeli przedszkole po zakończeniu rekrutacji będzie dysponowało wolnymi miejscami może również przyjąć dzieci zamieszkałe poza Puławami.

Terminy postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach:

Rodzaj czynności

termin

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji w danym przedszkolu

21 -27 marca 2017 r.

Rekrutacja - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

28 marca – 14 kwietnia 2017 r.

Prace komisji rekrutacyjnej

18 - 21 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

24 kwietnia 2017 r. g. 900

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia woli

25 kwietnia – 2 maja 2017 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

4 maja 2017 r. g. 1500

Podpisywanie umów

do 12 maja 2017 r.

Terminy postępowania uzupełniającego w przedszkolach:

Rodzaj czynności

termin

Rekrutacja uzupełniająca - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

1-9 czerwca 2017 r.

Prace komisji rekrutacyjnej

12-14 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

16 czerwca 2017 r. g. 900

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia woli

19-22 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

23 czerwca 2017 r. g. 1500

Terminy postępowania rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:

Rodzaj czynności

termin

Rekrutacja - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

21 marca – 14 kwietnia 2017 r.

Prace komisji rekrutacyjnej

19 - 21 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

24 kwietnia 2017 r. g. 900

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia woli

25 kwietnia – 4 maja 2017 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

8 maja 2017 r. g. 1500

Podpisywanie umów

do 12 maja 2017 r.

Terminy postępowania uzupełniającego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:

Rodzaj czynności

termin

Rekrutacja uzupełniająca - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

1-9 czerwca 2017 r.

Prace komisji rekrutacyjnej

12-14 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

16 czerwca 2017 r. g. 900

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia woli

19-22 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

23 czerwca 2017 r. g. 1500

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

KissKissKissKissKissKissKiss


Więcej…
 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

KissKissKissKissKissKissKiss

 

Więcej…
 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

KissKissKissKissKissKissKissKissKissKiss

 

Więcej…
 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień

KissKissKissKissKissKissKissKissKiss

 

 

Więcej…
 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

KĄCIK DLA RODZICÓW EmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassed Embarassed

 

Więcej…
 
Projekt profilaktyczno+edukacyjny

Nasze przedszkole brało udział w projekcje "Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców". Działania w projekcie dotyczyły  trzech obszarów: edukacji, promocji i profilaktyki w zakresie zdrowia jamy ustnej, które zostały skierowane do różnych grup docelowych tj. małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców. Celem programu było oddziaływanie prozdrowotne ukierunkowane na ochronę przed próchnicą zębów oraz wczesne kształtowanie postaw prozdrowotnych. Projekt był kompleksowym programem profilaktyczno-edukacyjnym obejmującym swoim zasięgiem całą Polskę. Za udział w projekcje placówka otrzymała certyfikat.

 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

KissKissKissKissKissKissKissKissKiss

PAŹDZIERNIK 2016R

Więcej…
 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

KissKissKissKissKissKissKissKissKissKiss

Każdego miesiąca na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Puławach w zakładce „Aktualności” będą umieszczane informacje odnośnie realizowanej w danym miesiącu tematyki z podstawy programowe.

 

Więcej…
 
Pomoc specjalistów

InnocentInnocentInnocentInnocentInnocentInnocentInnocentInnocentInnocentInnocent

Szanowni Rodzice

W roku szkolnym 2016-17 specjaliści będą pracowali w następujących dniach i godzinach :

LOGOPEDA KATARZYNA KRUK - poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 11.00

TERAPIA LOGOPEDYCZNA– celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji , które decydować będą o powodzeniu i sukcesach w edukacji szkolnej. Grupowe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego logopedę w formie zabawowej mają za zadanie: usprawnić pracę narządów mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, stymulować językowe umiejętności, zwiększyć możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyć poprawnego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.

WinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWink

PSYCHOLOG SYLWIA STĘPIEŃ - wtorek od godz. 8.00 do godz. 11.30

Zajęcia z psychologiem - w ogólnym stwierdzeniu, pracę psychologa przedszkolnego można ująć, jako otaczanie opieką psychologiczną wszystkich dzieci, uczęszczających do przedszkola. Do innych zadań psychologa przedszkolnego należy: rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia; prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi; prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci; wspieranie mocnych stron dziecka; współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci; współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowani przedszkolaków; współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej; wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa oraz warsztatów psychologicznych dla rodziców; prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli.

W ogólnym stwierdzeniu, pracę psychologa przedszkolnego można ująć, jako otaczanie opieką psychologiczną wszystkich dzieci, uczęszczających do przedszkola. Do innych zadań psychologa przedszkolnego należy:

·         rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia;

·         prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi

·         prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci

·         konstruowanie samodzielnych - lub przy współudziale pedagoga - opinii psychologicznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka

·          wspieranie mocnych stron dziecka

·         współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci

·         współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków,

·         współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej

·         wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

·         w przypadku dzieci sześcioletnich badanie gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki – badanie dojrzałości szkolnej

·         prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców, nauczycieli

·         współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa oraz warsztatów psychologicznych dla rodziców

·          prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli

 
Zajęcia dodatkowe

WinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWink

Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości oraz pomagają rozwijać elastyczność i kreatywność, tak bardzo dziś potrzebne. Oferta zajęć dodatkowych, proponowanych dzieciom uczęszczającym do przedszkola, jest szeroka i ciekawa. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

Wśród zajęć dodatkowych, oferowanych w Miejskim Przedszkolu Nr 5, wyróżnić można: rytmika, język angielski, tańce oraz gimnastyka korekcyjna. W roku szkolnym 2016/2017 pracują również specjaliści: logopeda, psycholog.

KissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKiss

Rytmika

Metoda rytmiki jest wszechstronną metodą słuchowo - ruchową, ściśle powiązaną  z muzyką. Zajęcia rytmiki rozwijają inteligencję emocjonalną dzieci i ich wrażliwość, potrafią dodać energii i wprawić w dobry nastrój, ale i również wyciszyć i uspokoić. Uczestnicząc w zajęciach rytmiki, dzieci rozwijają się wielokierunkowo przy bezpośrednim kontakcie z muzyką wykonywaną na żywo.

KissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKiss

Język angielski

W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego, chcemy bowiem, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny. Poprzez zabawę (m.in. oglądanie bajek w języku angielskim) lektorzy wprowadzają nowe słówka oraz zwroty angielskie. Nauka odbywa się poprzez śpiewanie piosenek, mówienie wierszyków, wyliczanek, a także zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne oraz dramę. Podczas odgrywania scenek dzieci przyswajają słowa i zwroty potrzebne w życiu codziennym. Uczą się prosić, dziękować, wyrażać uczucia i potrzeby oraz opisywać przedmioty pochodzące z najbliższego otoczenia. Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia.

Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez:

- osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,

- reagowanie na proste polecenia i pytania,

Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez:

- powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,

- konstruowanie prostych wypowiedzi,

- odgrywanie scenek lub dialogu oraz recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki, opowiadanie historyjki obrazkowej.

Tematyka z zajęć języka angielskiego w oddzielnym punkcie.

KissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKiss

Tańce

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność. Uczy solidarności, otwartości i współdziałania w grupie. Wpływa na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia piękna i estetyki. Rozwija zdolność ekspresji i improwizacji ruchowej, inwencję twórczą oraz kreatywność, pobudza szeroko pojętą działalność artystyczną. Poprzez poznawanie polskich tańców narodowych i regionalnych rozwija się w dziecku poczucie przynależności i tożsamości narodowej oraz wrażliwość na polską kulturę. Nauka tańców pochodzących z innych narodów daje możliwość poznawania różnych kultur i czerpania radości z międzynarodowej spuścizny. Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu.

KissKissKissKissKissKissKissKissKissKissKiss

Gimnastyka Korekcyjna

GIMNASTYKA KOREKCYJNA– zajęcia te mają na celu wdrożyć dziecko do rekreacji ruchowej uwzględniającej: profilaktykę wad postawy i kształtowanie prawidłowej sylwetki małego dziecka, wzmacnianie dużych grup mięśniowych, rozwijanie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej. Zachęcają też dziecko do aktywności ruchowej, której celem jest wyrobienie nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego. Prowadzone przez licencjonowanego fizjoterapeutę są świetną poranną rozgrzewką sprawiającą dzieciom wiele przyjemności i radości.

 


Kontakt